Winkelwagen

Openingstijden

Ma:9.30 - 18.00 uur
Di: 9.30 - 18.00 uur
Wo: 9.30 - 18.00 uur
Do: 9.30 - 18.00 uur
Vr: 9.30 - 18.00 uur
Za: 9.30 - 17.00 uur

Disclaimer


Artikel 1
Algemeen.
In deze voorwaarden wordt Prima Systems met website www.primasystems.nl gevestigd te Stobbeweg 28 te Ter Aar, verder aangeduid als Prima Systems en haar contractpartner als koper. In geval van levering van diensten wordt onder Prima Systems mede opdrachtnemer en onder koper mede opdrachtgever verstaan. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten met Prima Systems. Een koper, die eenmaal volgens deze algemene voorwaarden met Prima Systems heeft gecontracteerd, wordt geacht eventueel daarna door hem mondeling, schriftelijk of telefonisch op te geven orders of aangegane overeenkomsten stilzwijgend met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan. Koper geldt niet als (handels)agent of distributeur van Prima Systems, tenzij hij als zodanig bij schriftelijke overeenkomst is aangesteld. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

Artikel 2
Offertes.
Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld. De prijscouranten en prijsvermeldingen van Prima Systems zijn geen offerte. Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Prima Systems zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 2 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken. Onder opgaaf van redenen zal Prima Systems dit schriftelijk aan koper bekend maken. Mondelinge toezeggingen verbinden Prima Systems slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Inkoop- en andere voorwaarden van een koper worden door Prima Systems uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze alsnog uitdrukkelijk en schriftelijk door Prima Systems worden aanvaard. 

Artikel 3
Totstandkoming van de overeenkomst Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat een bestelling of reparatieopdracht door Prima Systems op haalbaarheid is beoordeeld. Prima Systems heeft het recht zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling, in welk geval de koper dienovereenkomstig wordt ingelicht. 

Artikel 4
Afbeeldingen.
Alle afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. opgenomen in prijscouranten, folders en website, gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. Alle door of in opdracht van Prima Systems gemaakte ontwerpen, afbeeldingen enz. als bedoeld in lid 1 blijven eigendom van Prima Systems en mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd of op andere wijze vermenigvuldigd, noch aan derden worden getoond of op enigerlei wijze worden gebruikt. 

Artikel 5
Prijzen De zaken van Prima Systems worden geleverd tegen de prijzen die gelden op de datum van de aanschaf. De diensten van Prima Systems worden verricht tegen de prijs die Prima Systems na het verlenen van de diensten op de door haar gebruikelijke wijze calculeert. Voor orders beneden een bepaalde nettowaarde kan een bedrag voor verzend- en administratiekosten in rekening worden gebracht. De kosten voor verzending per expres komen alleen voor rekening van de koper wanneer deze om een zodanige verzendwijze heeft gevraagd. 

Artikel 6
Verzending/aflevering.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt Prima Systems  de wijze van verzending. In geval Prima Systems de wijze van verzending heeft gekozen, reizen de zaken voor risico van Prima Systems. Prima Systems draagt het risico van de zaken af op het ogenblik waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden. Prima Systems behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren. Indien op verzoek van koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten. Prima Systems is gerechtigd extra arbeidsuren in rekening te brengen indien de aflevering vertraging oploopt door omstandigheden die hem niet zijn toe te rekenen. Prima Systems is niet tot nalevering van eenmaal geleverde producten gehouden, indien deze producten door hem of zijn leveranciers uit productie zijn genomen of om enige andere redenen uit zijn verkoopprogramma zijn vervallen. De koper is gehouden bij levering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de koper opgeslagen. In geval de koper ondanks sommatie daartoe de zaken binnen drie weken nadien niet heeft afgehaald van de door Prima Systems op te geven opslagplaats, heeft Prima Systems het recht om de zaken naar haar keuze onderhands of in het openbaar te verkopen en de oorspronkelijke koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. De oorspronkelijke koper is te allen tijde gehouden om de kosten van de hiervoor genoemde opslag en de door Prima Systems gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden. 

Artikel 7
Leveringstermijnen.
De leveringstermijn gaat in, wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en tekeningen in het bezit zijn van Prima Systems. Opgegeven leveringstermijnen worden geacht bij benadering te zijn opgegeven. De overeengekomen leveringstermijnen hebben niet tot strekking dat Prima Systems na het verstrijken hiervan van rechtswege in verzuim is, doch hiertoe is steeds een andere schriftelijke ingebrekestelling vereist, waarbij Prima Systems een termijn van minimaal 14 dagen zal worden gegund om haar verplichtingen na te komen. Overschrijding van een leveringsdatum geeft de koper nimmer het recht tot enigerlei schadevergoeding, op ontbinding van de overeenkomst of enige andere actie jegens Prima Systems. Dit is slechts anders in geval van opzet of grove schuld van Prima Systems of haar leidinggevend personeel of indien de leveringstermijn met meer dan drie maanden wordt overschreden. Als dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, echter zonder aanspraak te kunnen maken op enige schadevergoeding. 

Artikel 8
Betalingen.
Betaling dient, indien niet anders schriftelijk is overeengekomen, contant te geschieden bij de feitelijke aflevering van de zaken of na het verrichten van de overeengekomen diensten. Voor het geval dat Prima Systems een factuur zendt, dient de betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de (post-) bankrekening van Prima Systems zoals is vermeld op de factuur en wel binnen veertien dagen na factuurdatum tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Prima Systems is gerechtigd het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) te verhogen met een zogenaamde kredietbeperkingstoeslag van 2% over dat bedrag. Bij betaling binnen de in art. 9.1 gestelde termijn is koper gerechtigd het desbetreffende bedrag in mindering te doen strekken op het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting). Indien Prima Systems aan koper kortingen heeft toegekend, is koper gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden en/of factuurbedragen openstaan. Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Indien de koper de factuur niet contant op de vervaldag heeft voldaan, is er zonder voorafgaande ingebrekestelling rente aan Prima Systems verschuldigd van 2% over het openstaande bedrag per maand, waarbij een ingegane maand voor een gehele maand wordt gerekend. Indien de koper het door hem verschuldigde bedrag niet binnen de gestelde termijn heeft betaald en Prima Systems tot incasso van de vordering langs gerechtelijke of andere weg is overgegaan, is de koper gehouden aan Prima Systems te betalen een vergoeding wegens de daaraan verbonden kosten overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, doch met een minimum van € 150,- per factuur. Niet-tijdige betaling geeft Prima Systems het recht harerzijds haar prestatie ingevolge de onderhavige en/of andere overeenkomsten met de koper op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de koper recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van Prima Systems op van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade. Prima Systems is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de door Prima Systems te verrichten prestaties, een en ander op een door Prima Systems aan te geven wijze. Het is de koper niet toegestaan verrekening toe te passen. In behandeling genomen reclames en/of garantieaanspraken geven geen recht tot betalingsuitstel of gedeeltelijke betaling. Wissels, creditcards, betaalcheques en vreemde valuta worden niet als betalingsmiddel geaccepteerd. Prima Systems staat tot geen van haar kopers in een rekening-courant verhouding. 

Artikel 9
Eigendomsvoorbehoud en pandrecht.
De eigendom van de geleverde zaken wordt door Prima Systems uitdrukkelijk voorbehouden totdat volledige betaling, daarbij inbegrepen de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming, heeft plaatsgevonden. Het staat de koper niet vrij zonder schriftelijke toestemming van Prima Systems de zaken voordien te vervreemden, te verhuren, in gebruik af te staan of buiten zijn bedrijf te verplaatsen, te verpanden dan wel anderszins te bezwaren. De koper verplicht zich op eerste verzoek van Prima Systems de zaken aan Prima Systems ter beschikking te stellen, en verleent reeds nu onherroepelijk machtiging aan Prima Systems of aan de door Prima Systems aan te wijzen personen, de plaats waar de zaken zich bevinden, te betreden teneinde de zaken mee te nemen. Prima Systems verschaft overeenkomstig het gestelde onder 1 aan de koper de eigendom van de genoemde zaken op het moment dat de koper al zijn verplichtingen heeft voldaan, doch onder voorbehoud van pandrecht van Prima Systems ten behoeve van andere aansprakelijken die Prima Systems op de koper heeft. De koper zal op eerste verzoek van Prima Systems zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn, op straffe van een dwangsom van € 500,- voor ieder dag dat de koper hiermee nalatig blijft. Zaken of onderdelen daarvan, die ingevolge een reparatieopdracht of garantie worden vervangen, worden of blijven daardoor eigendom van Prima Systems tot volledige voldoening van al hetgeen Prima Systems van de koper te vorderen heeft, heeft plaatsgevonden. 

Artikel 10
Reclame.
Reclames in het algemeen en klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de zaken c.q. facturen, dan wel binnen acht dagen nadat een eventueel gebrek aan de zaken ontdekt is c.q. ontdekt had moeten worden, schriftelijk en met een behoorlijke omschrijving van de klacht aan Prima Systems kenbaar gemaakt te worden. Na het verstrijken van deze termijn wordt Prima Systems geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen, en wordt aangenomen dat de koper de zaken c.q. facturen als juist erkent. Reclames geven aan de koper nimmer het recht zijn betalingen op te schorten. Indien een reclame door Prima Systems gegrond wordt bevonden, heeft Prima Systems het recht te hare keuze: de factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen; het geleverde te vervangen door een zaak met dezelfde specificaties of te repareren waarbij de vervangen zaken of onderdelen aan Prima Systems worden afgegeven; het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de koper betaalde factuurbedrag zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling. Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren. De koper dient in voorkomend geval Prima Systems onverwijld gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen. Eventuele terugzending van zaken aan of van de koper geschiedt voor rekening en risico van de koper. Prima Systems aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover zij met deze terugzending tevoren schriftelijk instemt, en alsdan slechts wanneer deze zaken aan het door Prima Systems op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Prima Systems deze zaken aan de koper afleverde. Software waarvan de zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd. 

Artikel 11
Garantie.
Prima Systems staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde zaken, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld. Standaard garantie bedraagt 3 maanden carry in, Op een uitgevoerde reparatie wordt één maand garantie verleend. Op de geleverde zaken wordt 1, 3, 6 of 12 maanden, afhankelijk van het product, garantie verleend tenzij anders schriftelijk anders is overeengekomen. Door de koper binnen de garantietermijn aangetoonde en aan Prima Systems verwijtbare fouten, gebreken of onvolkomenheden - voor zover vallende onder de in dit artikel bedoelde garantie - worden voor rekening van Prima Systems zo spoedig mogelijk hersteld, vervangen, hetzij teruggenomen tegen creditering. De koper dient in overleg met Prima Systems de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende zaken voor eigen risico naar Prima Systems te verzenden of af te leveren op het door Prima Systems op te geven adres. Voor zaken met een door andere dan Prima Systems bijgevoegd garantiebewijs geldt, voor zover afwijkend van het in deze voorwaarden gestelde, het in deze voorwaarden gestelde. Indien koper niet, niet-behoorlijk, of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voort vloeiend uit de met Prima Systems gesloten overeenkomst(en), dan is koper niet tot garantie gehouden. De koper kan geen beroep doen op de garantie bepalingen indien; de koper de zaken heeft verwaarloosd de koper wijzigingen aan de zaken heeft aangebracht c.q. heeft aan laten brengen waaronder ook vallen reparaties die niet door of namens Prima Systems zijn verricht bij onoordeelkundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadigd door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken of onheilen. het apparaat niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden het apparaat wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires indien de koper de zaken op andere wijze onachtzaam heeft behandeld. 

Artikel 12
Aansprakelijkheidsbeperking.
Prima Systems, noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of de uitvoering van enige overeenkomst, zijn aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper of enige door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derde mocht lijden, direct of indirect, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. Onverminderd het vorenstaande is Prima Systems in ieder geval nimmer aansprakelijk: wegens niet-, of niet tijdige levering; voor gegevens in folders, catalogi, reclamemateriaal, offertes e.d.; in geval van niet-toerekenbare tekortkomingen(overmacht), zoals bedoeld in artikel 14; indien de koper zelf of een derde het geleverde repareert, daaraan veranderingen aanbrengt, dit gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is, het geleverde overbelast en anderszins onvakkundig gebruikt; voor de eigendommen van derden welke zich ter zake van reparatie, opslag of om welke redenen dan ook in Prima Systems’ bedrijfsruimte bevinden; voor bedrijfs- en/of gevolgschade, door welke oorzaak dan ook ontstaan; voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen; voor schade door geleverde software; voor schade tengevolge van verlies enigerlei data als vastgelegd op magnetische informatiedragers; voor schade veroorzaakt door het gebruik van een aan het telefoonnet gekoppeld modem waaronder begrepen het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens, onjuiste transmissie van gegevens, verminking van data of andere bestanden alsmede het blijven openstaan van telefoonlijnen. Indien Prima Systems in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk is, aanvaard Prima Systems slechts aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is Prima Systems nimmer aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag voor de betreffende overeenkomst. De koper zal Prima Systems vrijwaren voor alle aanspraken van derden jegens Prima Systems. De in deze voorwaarden opgenomen uitsluitingen c.q. beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Prima Systems of haar leidinggevende ondergeschikten. 

Artikel 13
Niet-toerekenbare tekortkomingen.
Prima Systems is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Prima Systems alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht. Prima Systems heeft in geval van overmacht het recht haar verplichtingen op te schorten. Prima Systems is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Prima Systems gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. Prima Systems behoudt het recht op betaling van het reeds verrichte werk en de gemaakte kosten. Prima Systems heeft geen bevoegdheid tot opschorten indien nakoming blijvend onmogelijk is of de tijdelijke onmogelijkheid langer dan zes maanden voortduurt. In deze gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de koper echter recht heeft op vergoeding van enige schade. 

Artikel 14
Ontbinding.
Indien de koper zijn verplichtingen jegens Prima Systems niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surséance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatelenstelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is de koper van rechtswege in verzuimen is elke vordering, die Prima Systems te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaarzonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. In de gevallen onder 1 genoemd, heeft Prima Systems het recht, zonder enige ingebrekestelling, harerzijds de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Prima Systems is te allen tijde bevoegd alsdan schadevergoeding van de koper te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen. In geval de koper de overeenkomst wenst te ontbinden, zal hij te allen tijde eerst Prima Systems schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen koper nauwkeurig schriftelijk dient te omschrijven. De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de koper geen aanspraak maken op ongedaan making van reeds door Prima Systems verrichte prestaties, en heeft Prima Systems onverkort recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties. Artikel 15
Toepasselijk.
recht/bevoegde rechter Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Prima Systems en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Amsterdam kennis, tenzij Prima Systems er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter. 

Artikel 16
Gedeeltelijke ongeldigheid.
Indien een of meerdere bepalingen uit een overeenkomst tussen Prima Systems en koper onverbindend zou blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst tussen partijen van kracht. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen, die wel verbindend zijn en zo min mogelijk - gelet op het doel en de strekking van deze overeenkomst - afwijken van de niet-verbindende bepalingen.